top of page
Sariraka Karikavali - Audio
By Srinivasacharya swami - Hyderabad
Srinivasacharya swami varu will take you through Sariraka Karikavali in the below audio files. 
Adhyayam 1, Padam 1
1-1-0 Sribhashyam-Intro
1-1-1-Jijnasadhikaranam
1-1-2-Janmadyasyadhikaranam
1-1-3 Sashtrayonitvatvat, 1-1-4 Samanvayat
1-1-5-Eekshatyadhikaranam Part 1
1-1-5-Eekshatyadhikaranam Part 2
1-1-6 Anandamayadhikaranam Part 1
1-1-6 Anandamayadhikaranam Part 2
1-1-7_and_8 Antara,Akasadhikaranams
1-1-9_and_10 Prana,Jyothiradhikaranam
1-1-11 IndraPranadhikaranam Part1
1-1-11 IndraPranadhikaranam Part2
Adhyayam 1, Padam 2
1-2-1 Sarvatraprasiddiadhikaranam Part 1
1-2-1 Sarvatraprasiddiadhikaranam Part 2
1-2-2-Attradhikaranam
1-2-3 AntarAdhikaranam
1-2-4 antaryAmyadhikaranam.
1-2-4 antaryAmyadhikaranam.
1-2-5 adRisyatvAdiguNakAdhikaraNam
1-2-6 vaishvAnarAdhikaraNam Part 1
1-2-6 vaishvAnarAdhikaraNam Part 2
Adhyayam 1, Padam 3
1-3-1 dyubhvAdyadhikaraNam Part 1
1-3-1 dyubhvAdisesham, 1-3-2 BhUmAdhikaraNam
1-3-3 aksharAdhikaraNam
1-3-4 Ikshatikarma, Intro of DaharAdhikaraNam
1-3-5 Daharadhikaranam Part 2
1-3-5 Daharadhikaranam Part 3 and 1-3-6 pramitAdhikarana Part 1
1-3-7 DevatAdhikaranam
1-3-8 Madhu, 1-3-9 apasUdrAdhikarana Part 1
1-3-10 arthAntaratvAdivyapadesAdhikaraNam
Adhyayam 1, Padam 4
1-4-1 AnumAnikAdhikaraNam Part 1
1-4-1 AnumAnikAdhikaraNam Part 2
1-4-2 chamasAdhikaraNam
1-4-3 sankhyopasangrahAdhikaraNam
1-4-4 kAraNatvAdhikaraNam
1-4-5 jagadvAchitvAdhikaraNam Part 1
1-4-5 jagadvAchitvAdhikaraNam Part 2
1-4-6 vAkyAnvayAdhikaraNam Part 1
1-4-7 prakRityadhikaraNam Part 1
1-4-7 prakRityadhikaraNam Part 2 and 1-4-8 sarvavyAkhyAnAdhikarana
bottom of page